PALVELUT

PRojektinjohto

Projektinjohtopalvelumme sisältää koko korjaushankkeen läpiviennin. Tarjoamme asiakkaallemme ns. avaimet käteen-korjaushankkeen.

Tyypillisesti projektinjohtotoimeksianto sisältää:

 • Asiakkaan kanssa hankkeen laajuuden määrittäminen
 • Urakkamuodon valinta
 • Suunnittelijoiden kilpailutus
 • Suunnittelun ohjaus
 • Urakkatarjouspyyntöaineiston laatiminen
 • Urakoitsijoiden kilpailutus
 • Urakkatarjousten vertailu
 • Hankinta- ja urakkaneuvottelut, suositus valittavaksi urakoitsijaksi
 • Urakkasopimusten laatiminen
 • Valvonta / Valvojien kilpailutukset
 • Korjaushankkeen aloittaminen
 • Urakan aikainen projektinjohto
 • Turvallisuuskoordinointi
 • Projektin päättäminen
 • Takuuajan tarkastukset
SUunnittelu

Suunnittelupalvelumme kattaa kokonaisvaltaisen arkkitehtisuunnittelun, pääsuunnittelun, rakennesuunnittelun ja LVIAS-suunnittelun peruskorjaushankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheesta aina hankkeen toteutukseen saakka.

Projektin aloitusvaiheessa selvitämme hankkeen luvanvaraisuuden ja tarvittaessa laadimme rakennuslupapiirustukset ja haemme rakennusluvan.

Pääsuunnittelijamme vastaa suunnittelukokonaisuudesta ja laadusta koko hankkeen ajan niin, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. Pääsuunnittelija koordinoi muiden suunnittelijoiden työtä, suunnitelmien yhteensopivuutta ja vastaa hankkeesta viranomaisille.

Suunnitelmat laaditaan tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan rakennuksen terveellisyys, turvallisuus ja energiatehokkuus. Myös kustannusrajoitukset huomioidaan tilaajan toiveiden mukaisesti.

Tarjoamme LVIAS-suunnittelua erilaisiin korjausrakentamiskohteisiin yhteistyökumppanien kautta. Suunnittelussa huomioimme nykypäivän kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset ja asiakkaan eritysvaatimukset. Huomioimme suunnittelussa hankkeiden yksilölliset lähtökohdat ja suunnittelun tavoitteet määrittelemme yhteistyössä tilaajan kanssa.

Huomioimme suunnittelussa myös investointikustannukset ja pyrimme siten mahdollisimman taloudelliseen ratkaisuun.

Tyypillisimpiä suunnittelupalveluitamme ovat mm.

 • Rakennuslupapiirustukset
 • Pääpiirustukset
 • Urakkalaskentapiirustukset ja rakennustyöselostukset
 • Toteutuspiirustukset
rakennuttaminen

Rakennuttajana toimimme asiakkaamme kumppanina rakennushankkeen kaikissa vaiheissa asiakkaamme eduista huolehtien. Autamme asiakastamme hankkeen päätöksentekovaiheissa. Voimme myös hoitaa koko korjaushankkeen läpiviennin asiakkaamme puolesta.

Rakennuttamisen tehtäviä ovat mm.

 • Rakennushankkeen esiselvitykset kuten kuntotutkimukset, tarveselvitykset, erilaiset mittaukset
 • Projektinjohtotehtävät
 • Hankesuunnitelman laatiminen
 • Korjaushankkeen budjetointi
 • Suunnittelijoiden kilpailutus ja suunnittelusopimusten laatiminen
 • Toteutussuunnittelun ohjaus
 • Urakkatarjouskilpailun järjestäminen ja urakkaneuvottelut sekä urakkasopimusten laatiminen
 • Rakennusaikainen valvonta
 • Korjaushankkeen kustannusten valvominen
 • Takuutarkastukset

Rakennuttamistehtävien laajuuden määritämme aina hankekohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Rakennuttamisen vaiheet ovat sidoksissa toisiinsa eli aiemmissa vaiheissa tehdyt päätökset ja rajaukset sitovat seuraavia vaiheita. Hankkeen onnistumisen kannalta on suositeltavaa sisällyttää rakennuttamiseen kaikki sen tehtäväalueet.

valvonta

Valvojana huolehdimme asiakkaamme eduista urakan toteutuksen aikana. Valvoja seuraa urakan mukaisten töiden etenemistä ja suunnitelmien noudattamista. Valvoja huolehtii, että korjaushankkeen eri osapuolet suorittavat sopimuksin määritetyt tehtävänsä ja vastuunsa.

Valvoja varmistaa, että korjaushankkeen tilaajalla on ajantasainen tieto hankkeen tilanteesta. Valvoja havainnoi ja tiedottaa myös muita osapuolia poikkeamista ja riskeistä, joita hankkeessa ilmenee. Tällaisia voivat olla esimerkiksi urakan aikana mahdollisesti aiheutuvat kosteusvauriot. Valvoja pyrkii yhteistyössä urakoitsijan kanssa etsimään kustannustehokkaat ratkaisut, joilla riski ei toteudu. Hankkeesta riippuen valvoja joko vetää työmaakokoukset tai vähintään osallistuu niihin. Työmaakokouksia pidetään yleensä 2-4 viikon välein.  

Valvoja laatii valvontamuistiot nykyaikaisin dokumentointityökaluin, joilla dokumentoidaan valokuvin kaikki korjaushankkeen vaiheet. Muistiosta käy ilmi valokuvin vaihe vaiheelta töiden eteneminen. Kaikki dokumentaatio toimitetaan myös tilaajalle, joka voi arkistoida ne myöhempää käyttöä varten.

Valvonnan sisältö sovitaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja hankkeen ominaisuudet huomioiden.

Turvallisuuskoordinaattori tarkoittaa rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämää tehtävistään vastuullista edustajaa, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista. Tilaajan on erikseen nimettävä hankkeelle turvallisuuskoordinaattori. Tilaajan hankkiessa meiltä turvallisuuskoordinoinnin parantaa asia tilaajan näkökulmasta kustannustehokkuutta, koska meillä korjaushankkeen valvoja toimii yleensä koordinaattorina.

 

Konsultointi

Kiinteistökonsultointi on vastaus silloin, kun kiinteistönomistajan ongelmaan ei vielä ole selkeää projektimuotoista ratkaisua. Kiinteistökonsulttimme perehtyvät ongelmaan ja esittävät asiakkaallemme vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Konsultointipalveluitamme ovat mm.

 • Kiinteistökartoitukset sähköautojen latauspisteille
 • Vahinkokartoitukset